Wydział Architektury i Budownictwa

Tel. (054) 280 39 18
Fax. (054) 280 36 54
e-mail: budownictwo[at]powiatrypinski[dot]pl

Kierownictwo i pracownicy

mgr inż. Ewa Muśkiewicz – pok. nr 106
Kierownika, tel. wew. 106
inż. Joanna Kacprzycka – pok. nr 106
Podinspektor tel. wew. 106
mgr Magdalena Meller pok. nr 107
Podinspektor tel. wew. 107

Zadania i zakres działania

Zadania wspólne wydziałów

Do wspólnych zadań wydziałów należy:
1. Prowadzenie działalności przypisanej przepisami prawa do właściwości Starosty.
2. Przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady, posiedzenia Zarządu oraz potrzeb Starosty.
3. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu.
4. Współpraca z Wydziałem Edukacji, Promocji i Rozwoju w zakresie zadań związanych z rozwojem powiatu oraz pozyskiwaniem i wdrażaniem funduszy unijnych na terenie powiatu.
5. Współdziałanie ze Skarbnikiem powiatu w zakresie opracowywania projektu budżetu.
6. Rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z pracownikiem d/s obsługi Rady interpelacji i wniosków radnych.
7. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyj­nym w administracji.
8. Usprawnianie organizacji, metod i form pracy wydziałów oraz podejmowanie działań na rzecz usprawnienia pracy Starostwa.
9. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w zakresie ustalonym przez Starostę.
10. Prowadzenie kontroli i instruktażu w jednostkach organizacyjnych powiatu.
11. Współpraca z komisjami Rady w zakresie swoich zadań.
12. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych.
13. Współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie klęsk żywiołowych.
14. Współdziałanie w zakresie realizacji akcji kurierskiej.

Wydział Architektury i Budownictwa ( AB )

1. Sprawdzanie zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z:
b) miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i wymaganiami ochrony środo­wiska,
c) wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
d) przepisami w tym techniczno-budowlanymi.
2. Sprawdzanie zgodności projektu budowlanego z przepisami w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami w zakresie:
a) spełnienia wymagań podstawowych:
• nośności i stateczności konstrukcji,
• bezpieczeństwa pożarowego,
• higieny, zdrowia i środowiska,
• bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,
• ochrony przed hałasem,
• oszczędności energii i izolacyjności cieplnej oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych

b) warunków użytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w za­kresie oświetlenia , zaopatrzenia w wodę , usuwania ścieków i odpadów , ogrzewania , wentylacji i łączności,

c) niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne , w szczególno­ści poruszające się na wózkach inwalidzkich,
d) ochrony ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
e) ochrony dóbr kultury,
f) ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich , a w szczególności:
• zapewnienie dostępu do drogi publicznej,
• ochrona przed pozbawieniem:
możliwości korzystania z wody , kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, – dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
• ochrona przed uciążliwościami spowodowanymi przez hałas , wibracje , zakłócenia elektryczne , promieniowanie,
• ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza , wody lub gleby.
3. Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzanie projektów budowlanych , a w przypadku nieusunięcia ich w terminie odmowa zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.
4. Kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w bu­downictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji.
5. Udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
6. Nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego.
7. Wydawanie pozwoleń na budowę.
8. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy i wykonywania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.
9. Zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę , nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
10. Przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce budynków , budowli i obiektów nie objętych obowiąz­kiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.
11. Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.
12. Uzgadnianie projektowanych rozwiązań na terenach zamkniętych i określonych w art. 82 ust. 3 (morskie , hydrotechniczne , drogi, lotniska) w zakresie:
a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów , budynków projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg , linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu wyprowadzanych poza granice terenu zamkniętego , portów morskich i przystani morskich , a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.
13. Wydawanie decyzji o zmianie , uchyleniu i wygaśnięciu pozwolenia na budowę.
14. Odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę na terenie na którym znajduję się obiekt budowlany w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki.
15. Prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywanie dokumentów.
16. Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby.
17. Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku , lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku , lokalu lub nieruchomości.
18. Przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, wydawanie i rejestrowanie dzienników budowy.
19. Zwalnianie z obowiązku powołania kierownika budowy i nadzorowania robót oraz prowa­dzenia dziennika budowy bądź rozbiórki i ustawienia tablicy informacyjnej.
20. Udzielanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
21. Przekazywanie bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji , postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego.
22. Uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czyn­nościami.
23. Prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do obszarów powiatu i zagadnień jego rozwoju.
24. Opiniowanie projektów zagospodarowania przestrzennego województwa.
25. Potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu dla celów ustanowienia odrębnej własności.
26. Potwierdzenie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego.
27. Potwierdzenie zaawansowania realizacji budynku mieszkalnego dla celów uzyskania premii gwarancyjnej.
28. Poświadczenia oświadczeń zamawiającego wykonania robót dotyczących infrastruktury towa­rzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla celów podatku od towarów i usług.
29. Kontrola zadań powierzonych z prawa budowlanego i przepisów wykonawczych.

Źródło:
§ 16 i  § 20 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rypinie


Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>