Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia

Tel. (054) 280 24 32, 33
Fax. (054) 280 25 49
e-mail: obywatelski[at]powiatrypinski[dot]pl

Kierownictwo i pracownicy

mgr Andrzej Rywocki biuro nr 113
Kierownik tel. wew. 113

Maria Ostrowska biuro nr 111
Inspektor tel. wew. 111

mgr Honorata Braszka biuro nr 209
Inspektor tel. wew. 209
e-mail: kadry[at]powiatrypinski[dot]pl

Sekretariat   tel. wew. 211
e-mail: sekretariat[at]powiatrypinski[dot]pl

Wojciech Laskowski
Pracownik obsługi

Anna Marunowska
Pracownik obsługi


Zadania i zakres działania

  Zadania wspólne wydziałów

Do wspólnych zadań wydziałów należy:
1. Prowadzenie działalności przypisanej przepisami prawa do właściwości Starosty.
2. Przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady, posiedzenia Zarządu oraz potrzeb Starosty.
3. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu.
4. Współpraca z Wydziałem Edukacji, Promocji i Rozwoju w zakresie zadań związanych z rozwojem powiatu oraz pozyskiwaniem i wdrażaniem funduszy unijnych na terenie powiatu.
5. Współdziałanie ze Skarbnikiem powiatu w zakresie opracowywania projektu budżetu.
6. Rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z pracownikiem d/s obsługi Rady interpelacji i wniosków radnych.
7. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyj­nym w administracji.
8. Usprawnianie organizacji, metod i form pracy wydziałów oraz podejmowanie działań na rzecz usprawnienia pracy Starostwa.
9. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w zakresie ustalonym przez Starostę.
10. Prowadzenie kontroli i instruktażu w jednostkach organizacyjnych powiatu.
11. Współpraca z komisjami Rady w zakresie swoich zadań.
12. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych.
13. Współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie klęsk żywiołowych.
14. Współdziałanie w zakresie realizacji akcji kurierskiej.Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia (SOZ)

Zapewnia:
m.in. sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, organizację przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:I. W zakresie spraw organizacyjnych

1. Udzielanie pomocy odpowiedniej Komisji podczas opracowywania projektu Statutu Powiatu i jego nowelizacji.
2. Opracowywanie projektów Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy Starostwa oraz kontrola ich realizacji.
3. Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa.
4. Wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rze­czowego wykazu akt.
5. Prowadzenie zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty Powiatu.
6. Prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty.
7. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analiz.
8. Przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów ze Starostą i Wicestarostą.
9. Prowadzenie zbioru porozumień spraw powierzonych innym jednostkom.
10. Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek orga­nizacyjnych powołanych przez Starostę.
11. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników.
12. Wykonywanie zadań związanych z wyborami.
13. Przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa.

II. W zakresie spraw gospodarczych

1. Administrowanie budynkami Starostwa.
2. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo – technicznym oraz konserwa­cją wyposażenia Starostwa.
3. Zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeń­stwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
4. Zabezpieczenie mienia Starostwa.
5. Załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkami i tabli­cami.
6. Gospodarowanie drukami i formularzami.
7. Prowadzenie rozliczeń wykorzystania taboru samochodowego.
8. Zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów.
9. Prowadzenie biblioteki oraz archiwum Starostwa.
10. Zabezpieczenie łączności telefonicznej, faksowej i alarmowej.
11. Wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa.
12. Koordynacja działań z zakresu informatyki i wdrażania postępu technicznego w Starostwie.

III. W zakresie spraw obywatelskich

1. Rozstrzyganie w drodze decyzji administracyjnej o zmianie imienia i nazwiska, jego pisowni lub brzmienia.
2. Zapewnienie obsługi administracyjno-biurowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
3. Obsługa kancelaryjno – biurowa Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.
4. Przygotowywanie pozwoleń w drodze decyzji administracyjnej na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę.
5. Przyjmowanie informacji o wyniku zbiórki sposobie zużytkowania zebranych ofiar oraz o ogłoszeniu w prasie.
6. Podejmowanie wspólnie z organizatorem imprezy i innymi jednostkami organizacyjnymi skoordynowanych przedsięwzięć zabezpieczenia imprezy masowej.
7. Przygotowanie dla Rady Powiatu projektu zakazu przeprowadzania imprez masowych na terę nie powiatu lub jego części albo w obiektach lub na terenach, w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z przeprowadzoną imprezą masową.
8. Sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń ze względu na siedzibę stowarzyszenia z wyłączeniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.
9. Kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych.
10. Wyrażanie zgody na rozwiązanie przez zakład pracy stosunku pracy z inwalidą wojennym i wojskowym oraz kombatantem i inną osobą uprawnioną w okresie dwóch lat przed osią­gnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę.
11. Organizowanie i przeprowadzanie poboru.
12. Organizowanie akcji kuriersko – posłańczej.
13. Prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
14. Nadzorowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej.
15. Prowadzenie biura rzeczy znalezionych.
16. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
17. Wyrażanie zgody na zatrudnienie osób nie mających obywatelstwa polskiego, ani karty stałego pobytu w Polsce.
18. Prowadzenie na wniosek komornika sądowego dochodzenia w celu ustalenia majątku i dochodów dłużnika.
19. Przygotowywanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa.
20. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
21. Organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych – do prosektorium szpitala.

IV. W zakresie ochrony zdrowia

1. Wydawanie decyzji w sprawie umieszczania chorego na gruźlicę w szpitalu , sanatorium przeciwgruźliczym lub innym zakładzie, jeżeli chory stanowi niebezpieczeństwo zagrożenia gruźlicą swego otoczenia.
2. Wydawanie decyzji dotyczących umieszczania dzieci i młodocianych w zakładach przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo zagrożeniach gruźlicą.
3. Nakładanie obowiązku przymusowego leczenia dzieci i młodocianych chorych na gruźlicę w zamkniętych zakładach przeciwgruźliczych.
4. Pokrywanie kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji i kosztów przejazdu na przymusowe badanie w czasie trwania epidemii.
5. Przygotowywanie decyzji o powołaniu osoby wykonującej zawód medyczny do pracy przy zwalczaniu epidemii.
6. Opracowywanie decyzji o wydaniu zwłok Wyższym Uczelniom Medycznym.
7. Przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
8. Sporządzanie projektu uchwały rady powiatu o wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku według cen umownych.
9. Przygotowywanie projektu uchwały rady powiatu dotyczącej określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez publiczny zakład opieki zdrowotnej oraz realizacja tych zasad.
10. Organizowanie konkursu na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej oraz jego zastępcy wg regulaminu konkursu opracowanego przez Radę.
11. Wgląd do danych gromadzonych w rejestrach usług medycznych .
12. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem rady społecznej przy zakładach opieki zdrowotnej.
13. Rozpatrywanie odwołań kierownika zakładu opieki zdrowotnej od uchwał Rady Społecznej.
14. Przygotowywanie projektu uchwały rady powiatu w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i realizacja tych zasad.
14a. Przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu w sprawach wyrażenia zgody na wniesienie przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej majątku do spółek lub fundacji oraz o pozbawieniu składników przydzielonego lub nabytego mienia w przypadku podziału lub przekształcenia samodzielnego zakładu, a także przeznaczenia mienia w przypadku likwidacji zakładu.
15. Opracowywanie projektów uchwał rady o przyznaniu dotacji budżetowych samodzielnym zakładom.
16. Przygotowywanie projektów zarządzeń lub uchwał o zmianie formy gospodarki finansowej samodzielnego zakładu lub o jego likwidacji.
17. Przygotowywanie umów z osobą upoważnioną z mocy ustawy, reprezentującą kierownika uczelni medycznej na udostępnianie oddziału szpitalnego, który może udzielać świadczeń zdrowotnych o regionalnym obszarze działania.
18. Nakładanie na zakład opieki zdrowotnej obowiązku wykonania dodatkowego zadania jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzebę opieki zdrowotnej, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych.
19. Przygotowywanie projektów uchwał zarządu powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu.

Źródło:
§16 i §17 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rypinie

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>